Déi Konservativ - d'Resultat vun de Gemengerotswahlen

Gemengerotswahlen 2017 Péiteng

Déi Konservativ

Total Stëmmen: 2 426 (2.40%)
Lëschte Stëmmen: 1 122
Perséinlech Stëmmen: 1 304
Thein Joe, 550 Stëmmen
Thein Patrick, 203 Stëmmen
Weber Monique, 178 Sëmmen
Amaro Filipe, 164 StëmmenOecisaMike, 84 Stëmmen
Birlenbach Francis, 129 Stëmmen
Eberhard Sven, 129 Stëmmen
Gemengerotswahlen 2017
Ehmann Sandra, 101 Stëmmen
Winandy Andy, 101 Stëmmen
Monteiro Maria, 100 Stëmmen
Feidert David, 99 Stëmmen
Leiner Daniel, 98 Stëmmen
Schneider Pascal, 93 Stëmmen
Ventura-Mesquita Calros, 93 Stëmmen
De Santis Ferrini Rosanna, 90 Stëmmen
Ociesa Mika, 84 Stëmmen